Zásady ochrany osobních údajů

Z jakého důvodu údaje shromažďujeme

Společnost Luczy s.r.o. shromažďuje a používá osobní údaje k tomu, aby mohla poskytovat neomezené obchodní příležitosti, úžasné přípravky a služby prvotřídní kvality pro obchodní zástupce a ostatní, kdo mohou přijít do kontaktu s kosmetikou MALU WILZ. Shromažďujeme pouze ty osobní údaje, které potřebujeme znát pro dosažení našeho cíle, tj. k poskytování prvotřídní kvality, hodnot a příležitostí. Kupříkladu používáme e-mailové adresy, abychom obchodním zástupcům a našim odběratelům mohli zasílat jimi vyžádané informace. Zpětná vazba od obchodních zástupců a od odběratelů se využívá při zkvalitňování daných přípravků a služeb. 

 

Jak vaše osobní údaje využíváme? 
Vaše údaje potřebujeme například k následujícím účelům:

 • Vytvořit a spravovat váš osobní účet (registrace).
 • Zpracovat vaše objednávky, doručit zboží, vyřídit vrácení zboží nebo jejich reklamace .
 • Zasílat aktuální informace o stavu vaší objednávky prostřednictvím sms zpráv.
 • Kontaktovat vás v případě problémů s doručením vašeho objednaného zboží.
 • Odpovědět na vaše dotazy a informovat vás o nových a změněných službách.
 • Zasílat vám obchodní sdělení o aktuálních akcích a slevách (newsletter).
 • Spravovat váš účet a kontrolovat vaši platební morálku.
 • Provádět analýzy, abychom vám poskytli relevantní zboží.
 • Zasílat vám dotazníky spokojenosti s cílem dát vám možnost ovlivnit naši nabídku a služby.
 • Testovat a zlepšovat naše systémy, prostřednictvím kterých poskytujeme své služby.
 • Zabránit zneužití našich služeb.

Osobám, které nám svěří své údaje, umožňujeme rozhodnout se, zda od nás chtějí přijímat další sdělení. E-maily jsou zasílány jen těm, kdo si je vyžádali, nebo těm, kterým mají být zaslány na žádost obchodních zástupců. V našich sděleních je uvedeno, jak se odhlásit nebo „odstoupit“ od zasílání dalších sdělení. Můžeme se dotázat jednotlivců, zda se chtějí účastnit průzkumu trhu, a na základě jejich svolení je kontaktovat.

Ve společnosti Luczy s.r.o. používáme technologie k lepšímu zabezpečí služeb pro naše obchodní zástupce a odběratele. Říkáme jim, kdy používáme technologie, které mají něco společného s ochranou osobních údajů. Internetové cookies nepoužíváme ke shromažďování nebo uchovávání vašich osobních údajů, ledaže k tomu obdržíme Vaše svolení nebo Vám to předem oznámíme.

Luczy s.r.o. přijímá opatření k tomu, aby námi používané osobní údaje byly správné. Jednotlivcům umožňujeme přiměřený přístup k osobním údajům, které nám poskytli, pro jejich kontrolu a případnou opravu nebo aby nás mohli požádat, abychom tyto údaje nepoužívali.

Luczy s.r.o. chrání osobní údaje, které má jako společnost k dispozici, prostřednictvím postupů a opatření obvyklých v daném odvětví tak, aby zabránila jejich ztrátě, zneužití, neoprávněnému přístupu k nim, jejich odhalení nebo pozměnění. Přístup k osobním údajům mají pouze ti, kdo jej potřebují k plnění svých povinností. Osobní údaje neuchováváme déle, než je nezbytně nutné ke splnění obchodního účelu, k němuž byly shromážděny, ledaže ze smluvních, právních důvodů je nezbytné, aby tyto údaje nebyly po určitou dobu vymazány.

 

Předávání údajů
Osobní údaje nepředáváme do dalších zemí. Údaje jsou předávány pouze našim obchodním zástupcům, kteří mají ve smlouvě o obchodním zastoupení uvedeno, že osobní údaje zákazníků nesmí nikomu jinému poskytovat a předávat a účetnímu oddělení, které je vázáno smlouvou o mlčenlivosti.

 

Děti
Z důvodu nutnosti uvádění platného identifikačního čísla, nemohou u nás být registrovány osoby mladší 18-ti let.

 

Odpovědnost
Luczy s.r.o. očekává, že naši zaměstnanci a obchodní zástupci budou mít na paměti důvěru, kterou v ně vložili ti, kdo nám svěřili své osobní údaje. Zaměstnance proškolujeme v oblasti ochrany osobních údajů. Ti, kdo osobní údaje spravují, vyplňují formuláře hodnocení vlastního jednání, abychom zajistili, že osobní údaje jsou zabezpečené a chráněné. Pravidelně provádíme kontroly dodržování předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. 

 

Jaká práva má zákazník při zpracování osobních údajů?
Právo na přístup, v jehož rámci má zákazník možnost se dozvědět, jaké údaje o něm zpracováváme, za jakým účelem, kde jeho osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo danou společnost zpracovává a jaká má zákazník další práva související se zpracováním osobních údajů. Všechny tyto informace naleznete výše. Jestliže si nebude zákazník jistý, jaké osobní údaje o něm společnost Luczy s.r.o. zpracovává, může se na tuto skutečnost dotázat a pokud tyto údaje společnost zpracovávat bude, má zákazník právo k nim získat přístup. V rámci práva na přístup může zákazník společnost požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů. První kopie je zdarma, další kopie s poplatkem.

 

Zákazník má právo na opravu zpracovávaných osobních údajů, které jsou nepřesné nebo neúplné, v jehož rámci má právo na to, aby je společnost bez zbytečného odkladu opravila, popřípadě doplnila, a to po patřičném ověření zákazníkovy totožnosti.

 

Zákazník má právo na výmaz, v jehož rámci má v některých případech právo, aby společnost bez zbytečného odkladu jeho osobní údaje vymazala. Jedná se o následující případy:

 • Společnost už zákazníkovy osobní údaje nepotřebuje pro účely, pro které je zpracovávala.
 • Zákazník odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je jeho souhlas nezbytný a společnost zároveň nemá jiný důvod, pro který by tyto údaje potřebovala nadále zpracovávat.
 • Zákazník využije svého práva vznést námitku proti zpracování u osobních údajů, které společnost zpracovává na základě jejích oprávněných zájmů, a společnost shledá, že už žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly nemá.
 • Zákazník se domnívá, že společností prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy. Toto právo na výmaz se neuplatní v případě, že zpracování osobních údajů zákazníka je i nadále nezbytné pro splnění právní povinnosti společnosti nebo určení, výkonu nebo obhajobu jejich právních nároků.

 

Zákazník má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které společnost zpracovává na základě svého oprávněného zájmu. Co se týče marketingových aktivit, přestane společnost zákazníkovy osobní údaje zpracovávat bez dalšího, v ostatních případech tak učiní, pokud nebude mít závažné oprávněné důvody pro to, aby v takovém zpracování pokračovala.

 

Zákazník má právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, navzdory uplatnění výše uvedených práv. Toto právo může zákazník uplatnit především tehdy, domnívá-li se, že jeho osobní údaje zpracovává společnost neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti společností prováděnému zpracování osobních údajů může zákazník podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů – webová stránka www.uoou.cz.

 

Souhlas použití
Zásady a postupy Luczy s.r.o. na ochranu osobních údajů se smluvně vztahují i na naše dodavatele a partnery. Podporujeme samoregulaci odvětví jakožto flexibilní prostředek, který umožňuje pružně reagovat na nově se objevující otázky týkající se ochrany osobních údajů.

 

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Luczy s.r.o. je oprávněn tyto podmínky změnit. Aktuální platné znění podmínek ochrany osobních údajů je vždy zveřejněno na www.malu-wilz.cz.

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať už jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na nás emailem: info@malu-wilz.cz nebo telefonicky +420 273 134 233.

 

Image 01 Image 02 Image 03 Image 04 Image 05 Image 06 Image 07