Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY – E-SHOP

DISTRIBUTOR

Společnost Luczy s.r.o., se sídlem Valčíkova 1372/9, Praha 8, 182 00, IČ:27514552 DIČ: CZ27514552 Vedená u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 185689 , výhradní distributor pro Českou republiku a Slovensko, zastupující na těchto územích společnost MALU WILZ Beauté, se sídlem Gaußstraße 11, Karlsfeld, 857 57 Spolková republika Německo.

Obchodní podmínky pro prodej prostřednictvím on-line obchodu (e-shopu) www.malu-wilz.cz

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Luczy s.r.o. (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“), uzavírané mezi prodávajícím a jinou, fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) a to prostřednictvím internetového obchodu (dále jen „e-shop“). Tento e-shop je provozován prodávajícím na adrese www.malu-wilz.cz , umístěné na webovém rozhraní (dále jen „webové rozhraní“).

2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího, umístěné na webové adrese www.malu-wilz.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

UŽIVATELSKÝ ÚČET

1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než jeden rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně těchto obchodních podmínek, které jsou jejich nedílnou součástí).

6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

4. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „POTVRDIT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (písemně či telefonicky).

6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou na adresu jeho elektronické pošty (e-mail).

7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

8. Kupující souhlasí s použitím elektronických komunikačních prostředků při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití těchto komunikačních prostředků v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3dnů od uzavření kupní smlouvy. Pokud v tomto termínu není kupní cena v celé výši uhrazena, je prodávající oprávněn objednávku stornovat.

4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Zboží je v tomto případě odesláno prodávajícím až po připsání celé částky kupní ceny na účet prodávajícího.

5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, pokud tak prodávající ve své nabídce neučiní sám.

6. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad (fakturu). V případě úhrady bezhotovostní platbou předem zašle prodávající kupujícímu elektronickou poštou nejprve zálohovou fakturu a konečný daňový doklad – fakturu zašle v tištěné podobě v zásilce se zbožím nebo v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1. Kupující bere na vědomí, že nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží, porušil-li kupující jejich originální obal.

2. Nejedná-li se o případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit podle obecně závazných právních předpisů, má kupující v souladu s příslušným ustanovením občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na korespondenční adresu prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího reklamace@malu-wilz.cz.

3. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nejpozději v momentě doručení tohoto písemného odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené, neotevřené a v případě kosmetických produktů v původním originálním obalu, na němž jsou vyznačeny údaje o expozici zboží, data výroby apod.

4. Ve lhůtě patnácti (15) dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží (nebo jeho originální obal či příbalový leták) není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

5. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající plnění poskytnuté kupujícím kupujícímu do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží, nejpozději však do třiceti (30) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím.

6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží (či jeho obal nebo příbalový leták) vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu (po odečtení nákladů spojených se zabalením a zaslání zboží) bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 100,- Kč (slovy: sto korun českých) za každý započatý den skladování a prodávající je vedle toho oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a zapsat tuto skutečnost na dodací list, popřípadě sepsat s přepravcem protokol o stavu přebírané zásilky. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

5. Kupující a prodávající se zavazují dodržovat přepravní řád přepravce nebo jiný jeho předpis o podmínkách dopravy zboží, které je předmětem kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím.

6. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány nebo přímo kupní smlouva.

 

ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA, REKLAMACE (REKLAMAČNÍ ŘÁD)

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

3. Prodávající neodpovídá za vady, vzniklé nevhodným působením kupujícího.

4. Prodávající neodpovídá za následky při zacházení kupujícího se zbožím v rozporu s doporučeními výrobce a prodávajícího.

5. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu dodané zboží vyměnil za takové, které odpovídá kupní smlouvě; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Na rozpor s kupní smlouvou je nutno ze strany kupujícího upozornit prodávajícího neprodleně při převzetí zboží, nejpozději však do 2 dnů od převzetí zboží.

6. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7. K písemné reklamaci je nutné ve všech případech předložit:

8. Po obdržení výše uvedených náležitostí prodávající zahájí reklamační řízení, které je povinen vyřídit do 30 dnů od převzetí zboží od kupujícího nebo zasílatele.

9. Kupujícímu v případě oprávněné reklamace náleží nároky vyplývající z občanského zákoníku, příp. dalších právních předpisů. Kupující má zejména právo na:

10. Pokud kupující uplatní reklamaci zboží osobně u prodávajícího, je povinen si zboží (vyměněné, popřípadě zboží v původním stavu, pokud reklamace nebyla oprávněná) též osobně převzít, pokud není v reklamačním protokolu uvedeno jinak. Reklamace je vyřízena v den, kdy je zboží (vyměněné, popřípadě zboží v původním stavu, pokud reklamace nebyla oprávněná) připraveno v místě uplatnění reklamace k vydání a předání kupujícímu.

11. Pokud kupující prodávajícímu zboží k reklamaci zašle, pak též prodávající zašle zboží (vyměněné, popřípadě zboží v původním stavu, pokud reklamace nebyla oprávněná) kupujícímu, pokud není v reklamačním protokolu uvedeno jinak. Reklamace je vyřízena v den, kdy je zboží (vyměněné, popřípadě zboží v původním stavu, pokud reklamace nebyla oprávněná) předáno přepravní společnosti.

12. Kupující je povinen s prodávajícím při vyřízení reklamace spolupracovat, zejména je povinen po vyřízení reklamace zboží převzít.

13. O výsledku reklamace je prodávající povinen sestavit reklamační protokol, který je po ukončení řízení zaslán nebo předán kupujícímu.

14. O výsledku reklamačního řízení je kupující informován e-mailem nebo telefonicky.

15. Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená závada, nebo půjde-li o závadu nespadající do záruky) může prodávající požadovat úhradu vzniklých nákladů za testování, opravu) a úhradu veškerých nákladů spojených s doručením zboží zpět.

 

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku.

5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, tituly, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo obchodní činností prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

DORUČOVÁNÍ

1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je prodávajícím doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

2. Objednávka (dodání zboží) bude vyřízená třetí osobou, přepravní společností PPL.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým občanským zákoníkem v aktuálním znění v době uzavření smlouvy, popřípadě dalšími obecně závaznými právními předpisy.

2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Luczy s.r.o., Valčíkova 1372/9, Praha 8, 182 00, adresa elektronické pošty info@malu-wilz.cz, telefon +420 734 312 779

V Praze dne 30.11.2020 Darina Luczyová – jednatelka Luczy s.r.o.

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP A NÁSLEDNÝ PRODEJ KOSMETIKY MALU WILZ - PRO SPOLUPRACUJÍCÍ PROFESIONÁLY

Společnost Luczy s.r.o. je výhradním distributorem kosmetiky MALU WILZ pro Českou republiku a Slovensko. Pěstící kosmetika je prodávána pouze prostřednictvím spolupracujících kosmetických salónů a vizážistů, kteří jsou v textu dále označeni jako "Kupující". 

a) Dekorativní a pěstící kosmetika MALU WILZ, určená pro přímý prodej konečnému spotřebiteli, musí být skladována v čistém a suchém prostředí v uzavřených obalech. Kupující je povinen zajistit takový způsob manipulace se zbožím, aby nedošlo k poškození obalu a vzhledu výrobku. Kosmetika bude prezentována samostatně v uceleném sortimentu prodeje. 

b) K přímému prodeji konečnému spotřebiteli slouží pouze prodejní balení dekorativní a pěstící kosmetiky.

c) Testery slouží k propagaci kosmetiky v displeji a k praktickým ukázkám, prováděných profesionálem. V žádném případě nejsou určeny k prodeji konečnému spotřebiteli. Testery jsou vázány na odběr prodejních balení a distributor má právo odmítout poskytnutí testeru kupujícímu, který prodejní balení neodebírá.                                                                         

d) Kabinetní balení slouží ke kosmetickému ošetření v salonu. V žádném případě není určeno k následnému prodeji konečnému spotřebiteli.

e) Ošetření pěstící kosmetikou MALU WILZ mohou provádět pouze osoby s odpovídajícím vzděláním v oboru.

f)  Prodej a prezentace prostřednictvím  elektronických médií podléhá výslovnému, písemnému souhlasu  prodávajícího. Prodej produktů se zveřejněnými cenami prostřednictvím e-shopů není povolen.

g) Reklamu na veškeré prodávané zboží je oprávněn zajišťovat pouze prodávající, jedná-li se o reklamu prováděnou kupujícím v místě prodeje nebo v médiích, vyhrazuje si prodávající právo předem se vyjádřit k formě a obsahu takové reklamy. Kupující není oprávněn po prodávajícím požadovat úhradu reklamy, kterou sám, ze svého rozhodnutí provedl.

 

Obchodní podmínky nakupování prostřednictvím objednávkového systému

Společnost Luczy s.r.o. je výhradním distributorem kosmetiky MALU WILZ pro Českou republiku a Slovensko. Pěstící kosmetika je prodávána pouze prostřednictvím spolupracujících kosmetických salónů a vizážistů. 

Platnou registraci ke vstupu do objednávkového systému může získat pouze odběratel s platným IČ a živnostenským listem v souvisejícím oboru. S platnou registrací získává odběratel právo na nákup a následný prodej dekorativní a pěstící kosmetiky MALU WILZ určené pro prodej konečnému spotřebiteli, dále na nákup salonního balení pěstící kosmetiky MALU WILZ a testerů dekorativní kosmetiky MALU WILZ.  Objednávkový systém je určen pouze pro spolupracující profesionály v oborech kosmetika, vizáž, manikura, pedikura a v oborech s tímto úzce souvisejících. V případě, že odběratel neodebere po dobu delší než šest po sobě jdoucích měsíců žádné zboží, bude jeho registrace ukončena. 

K následnému přímému prodeji konečnému spotřebiteli slouží pouze prodejní balení dekorativní a pěstící kosmetiky.

Při prvním odběru zboží je podmínkou platba v hotovosti nebo dobírkou. Při následujících odběrech je možné, na základě dohody s prodávajícím, uhradit fakturu bankovním převodem se čtrnáctidenní splatností. V případě pozdní úhrady faktury bude následně prodáváno zboží pouze za hotové nebo na dobírku. Společnost Luczy s.r.o. je oprávněna účtovat odběrateli penále z prodlení ve výši 0,05 % denně z dlužné částky. Poštovné a doběrečné je odběrateli účtováno  v případě, že faktura nepřesáhne 3.000,- Kč včetně DPH. Poštovné je účtováno ve výši 90,- Kč včetně DPH a doběrečné ve výši 40,- Kč včetně DPH.

Prodávající - společnost Luczy s.r.o. ručí za případné kvalitativní vady dodaného zboží a vyřizuje veškeré reklamace v souladu s platným právním řádem. Záruční doba na kvalitu zboží je uvedena na obalech jednotlivých produktů. Reklamované zboží musí být předáno zpět prodávajícímu k posouzení a bude při uznání reklamace buď nahrazeno stejným nebo dobropisováno. Kromě případů oprávněných reklamací není prodávající - společnost Luczy s.r.o. povinna zboží dodané odběrateli na základě jeho objednávky vyměňovat či brát zpět.    

Všechny obrázky, fotografie a texty jsou chráněny obchodní značkou a bez souhlasu distributora - společnosti Luczy s.r.o. nikdo není oprávněn je používat.